JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

สมัครสมาชิก

enlightenedสมาชิกของสมาคมมี  ๔  ประเภท  คือ 
 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพให่บริการกําจัดแมลงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกําจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
 2. สมาชิกวิสามัญ (ก) ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวข้องในทางการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกําจัดแมลง 
 3.  สมาชิกวิสามัญ(ข)  ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลผเู้กี่ยวข้องในการประกอบการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกําจัดแมลง 
 4.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทู้รงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเ้ชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
enlightenedสมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเ้ป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะตอ้งเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น                 
 enlightenedค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
 1. สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๓,๐๐๐ บาท หรือค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ   ๕,๐๐๐  บาท 
 2. สมาชิกวิสามัญ (ก) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๑,๕๐๐ บาท หรือค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ   ๒,๐๐๐  บาท
 3. สมาชิกสามัญ (ข) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๑๐,๐๐๐ บาท หรือค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ   ๕,๐๐๐  บาท 
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
enlightenedการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิสามัญรับรองอย่างน้อย ๒ คนและให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันเพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกําหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว  

enlightenedถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ร้ับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันนี้ที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกําหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก  

enlightenedสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม  

enlightenedสมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 1. ตาย
 2. ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 
 3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 4. ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติน่าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
enlightenedสิทธิและหน้าที่ของสมาคม
 1. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 3. มีสิทธิได้รับสวัสดิ์การต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดใหม่ขึ้น
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมไดค้นละ ๑  คะแนนเสียง 
 6. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 7. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่กว่าสามัญได้ 
 8. มีหน้าที่จะต้องปฎิบัติตามระเบียบปฎิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 9. มีหน้ที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 10. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
 11. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดใหม่ขึ้น
 12. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย